Spółka akcyjna Affare powstała w październiku 2007 roku.

Istotą naszego działania jest i będzie kupno i budowa lokali użytkowych, magazynów i pensjonatów na terenie Polski z przeznaczeniem na wynajem.

Oferta naszej firmy jest skierowana do grupy przedsiębiorców zajmujących się tzw. smallbusiness.

Więcej...
in English en español in italiano
Nasi partnerzy

AVAL-CONSULT
Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów
Gdańsk, ul. Kartuska 5

"AK-PA"
Biuro Biegłego Rewidenta sp. z o.o.
Gdańsk, ul. Otwarta 38B/8

Kancelaria Notarialna
Piotr Brzozowski
Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 52

Affare S.A..

Regulamin Rady Nadzorczej

Pobierz dokument w formacie PDF.

 

 

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE Spółka Akcyjna

§ 1

 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

 2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.


§ 2

 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej co najmniej jeden raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.

 2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki, za wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, której członkowie powołani zostali przez Założycieli Spółki.

 3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, której kadencja trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję.

 4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.


§ 3

 1. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady powinien niezwłocznie poinformować pozostałych Członków Rady. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować w stosunku do Członka Rady uzasadnione podejrzenie o brak jego bezstronności lub lojalności wobec Spółki. W takim przypadku Członek Rady obowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i do nieuczestniczenia w głosowaniu.

 2. Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady Przewodniczący Rady aktualnej kadencji lub, w przypadku powołania Rady na kolejną kadencję, Przewodniczący Rady dotychczasowej kadencji, przekazuje Członkom Rady Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z Akcjonariuszami Spółki.

 3. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zarządowi Spółki w celu podania do publicznej wiadomości. Kopia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przechowywana jest w dokumentach Rady.


§ 4

 1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.

 2. W szczególności do zadań Rady należy:

 1. ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

 2. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

 3. ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką

 4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;

 5. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;

 6. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione.

 7. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;

 8. badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

 9. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;

 10. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach h - i;

 11. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;

 12. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;

 13. udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;


§ 5

 1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

 2. Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu Rada Nadzorcza określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.


§ 6

 1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.

 2. Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii na koszt Spółki.

 3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu uprawnieni są do udziału w posiedzeniach Rady, mogą uczestniczyć w nich z głosem doradczym, z wyłączeniem posiedzeń lub ich części, które dotyczą spraw personalnych członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności wobec Spółki lub ustalenia wynagrodzenia, chyba że Rada postanowi inaczej.


§ 7

Rada wykonuje swoje zadania przez czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze.


§ 8

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również wniosków, opinii i zaleceń Rady.


§ 9

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej dwa razy w roku obrotowym.

 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.

 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.

 4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.

 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

 6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

 7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści. Datą podjęcia uchwały w tym trybie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.

 8. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.


§ 10

  1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.

  2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych:

 1. co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków,

 2. oraz co najmniej 4 (czterech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków,

z uwzględnieniem postanowień ust. 1.

  1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.


§ 11

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne.

 2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.

 3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

 4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.


§ 12

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami. Na kolejnym posiedzeniu Rady Zarząd powinien przedstawić informację o sposobie wykorzystania wniosków, propozycji i zaleceń.


§ 13

 1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

 2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.

 3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do wynagrodzenia w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.


§ 15

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, iż postanowienia § 3 obowiązują od dnia zatwierdzenia Dokumentu informacyjnego Spółki.